Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CINDY KOOLHAAS (versie 17-03-2018)
Advies, Coaching, Creatief Denksessies, Training, Procesbegeleiding, Projectmanagement.

1.Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: Cindy Koolhaas.

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie.

2. Organisatie/Werkwijze
De werkzaamheden kunnen bestaan uit (1) voorbereidingswerkzaamheden en onderzoek, zoals oriëntatie op de werkplek, houden van interviews, ontwikkelen van materiaal, opstellen van een trainingsprogramma en analysewerkzaamheden; (2) uitvoeren van de opdracht (Advies, Coaching, Creatief Denksessies, Training, Procesbegeleiding, Projectmanagement); (3) besprekingen, zoals inhoudelijke voorbesprekingen, voortgangsbesprekingen en evaluatiegesprekken; (4) andere (leer)interventies.

De werkzaamheden die hierboven omschreven staan, worden in rekening gebracht op basis van het dagdeel- en/of uurtarief dat in de offerte is aangegeven.

3. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft. Opdrachtnemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

4. Intellectueel eigendom
Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Opdrachtnemer in verband met de training of procesbegeleiding verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5. Reclamecode
Opdrachtnemer respecteert de reclamecode voor cursussen: reclame voor cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geven van de organisatie die de cursus organiseert dan wel degene onder wiens auspiciën de cursus plaatsvindt en van de cursus zelf. De reclame dient zich te onthouden van enige suggestie van redelijkerwijze niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende ‘graden’.

6. Klantvragen
Vragen van administratie aard worden beantwoord binnen 5 werkdagen. Als een vraag meer tijd nodig heeft, ontvangt de klant een bericht daarover. De vraag wordt in ieder geval binnen 3 maand na indienen beantwoord.  

7. Offertes
De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende vier weken, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen vier weken wordt bevestigd;

Offertes zijn gebaseerd op de bij Opdrachtnemer beschikbare informatie.

8. BTW
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief geldend BTW-tarief, tenzij anders aangegeven.  

9. Werkruimte en hulpmiddelen 
Standaard zijn in de prijs honorarium medewerker(s),  voorbereiding en coördinatie inbegrepen.

De kosten voor werkruime c.q. trainingsruimte en hulpmiddelen zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij dit anders is afgesproken. In een werkruimte is minimaal aanwezig een volwaardige werkplek.

In een trainingsruimte is minimaal aanwezig een flip-over of whiteboard en een beamer. De Opdrachtgever zorgt op verzoek van de Opdrachtnemer voor aanvullende hulpmiddelen, zoals TV, geluidsinstallatie.

10. Verblijfkosten
Verblijfkosten van medewerker(s) van Cindy Koolhaas en de deelnemers zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

11. Reiskosten
Voor reiskosten wordt € 0,19 per kilometer gerekend vanaf het kantoor van de Opdrachtnemer te Leiden, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.  

12. Uitvoering
Opdrachtnemer start met de uitvoering van de opdracht nadat de offerte door Opdrachtgever is geaccepteerd door middel van de ondertekening van de offerte. Gerekend vanaf ontvangst van deze bevestiging wordt een minimale voorbereidingstijd van een maand in acht genomen. Tenzij anders met de Opdrachtgever overeen gekomen.

Data worden in overleg met Opdrachtgever vastgesteld.

13. Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers aan training/opleiding is gebonden aan een maximum dat met de Opdrachtgever is afgesproken.

14. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade ten gevolge van wijzigingen in trainingsinhoud, trainingsspecificaties of trainingsmateriaal, en/of de toepassing door de deelnemer van het geleerde in de Training/opleiding, dan wel voor enige andere directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan.

Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor (in)directe schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit.

15. Facturering en Betaling
Facturering vindt plaats op de eerste dag van de opdracht. De betalingstermijn is 14 dagen.

Indien de voorbereidingskosten een substantieel deel uitmaken van het totale factuurbedrag factureert Opdrachtnemer aan Opdrachtgever 50% van het factuurbedrag na acceptatie van de opdracht en de overige 50% bij aanvang van de opdracht, tenzij anders afgesproken.

16. Incasso
De Opdrachtgever zal bij niet tijdige betaling automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden gesteld.

Ingeval Opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de Opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden aan opdrachtnemer. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

17. Annulering
Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een opdracht. Dit gebeurt schriftelijk. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-maildatum.

In geval van annulering is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:

–       Langer dan 10 weken voor aanvangsdatum opdracht: 10 % van het totaal (exclusief opties) uit de begroting van de opdrachtbevestiging.
–       Tussen 10 tot 6 weken voor aanvangsdatum opdracht: 30 % van het totaal (exclusief opties) uit de begroting van de opdrachtbevestiging.
–       Tussen 6 tot 3 weken voor aanvangsdatum opdracht: 50 % van het totaal (exclusief opties) uit de begroting van de opdrachtbevestiging.
–       Korter dan 3 weken voor aanvangsdatum opdracht: 100 % van het totaal (exclusief opties) uit de begroting van de opdrachtbevestiging.
De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Opdrachtnemer toegezonden facturen.

Verzetten/verplaatsen van afgesproken data is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer heeft dan het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de opdracht te annuleren. De Opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde bedrag met betrekking tot de opdracht.

18. Garantiebeperking
Opdrachtnemer zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

19. Overmacht
Bij situaties van overmacht waardoor een opdracht niet conform de opdrachtgeving kan worden uitgevoerd, zal Opdrachtnemer, voor zover mogelijk, voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opdracht alsnog zal worden uitgevoerd. In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op een (schade) vergoeding.

Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen voor de uitvoering van de opdracht voortvloeiende uit situaties van overmacht. Als Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenkomen de opdracht te beëindigen, zal opdrachtnemer binnen 30 dagen eventueel ontvangen gelden voor niet geleverde diensten terugbetalen aan Opdrachtgever. Een Opdrachtgever kan niet kosteloos een opdracht annuleren, of de overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege situaties van overmacht.

20. Terugbetaling
Terugbetalingen aan de klant vinden plaats binnen 30 dagen.

21. Klachten
In geval van een klacht met betrekking tot de opdracht kan Opdrachtgever zich wenden tot Opdrachtnemer.

22. Algemene Bepalingen
Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor Opdrachtnemer niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door de Opdrachtnemer zijn geaccepteerd.

Cindy Koolhaas
Koekoeksplaats 8
2317 WJ Leiden
Kvk: 60923466
Tel: 06 518 268 21
Mail: info@cindykoolhaas.com